Datblygu cofrestr feddygol y DU

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 5 Gorffennaf 2016 ac yn dod i ben ar 7 Hydref 2016.

Rydym yn ymgynghori am y fford y byddai modd i ni wella ein cofrestr feddygol (a elwir Rhestr yr Ymarferwyr Meddygol Cofrestredig hefyd - neu LRMP). Ein huchelgais yw cael cofrestr ddatblygedig a thryloyw a sicrhau ei bod mor ddefnyddiol, mor berthnasol ac mor hygyrch ag y bo modd i feddygon, cyflogwyr a chleifion.

Ar hyn o bryd, mae 270,000 o feddygon wedi'u rhestru ar y gofrestr, sy'n cynnwys gwybodaeth megis ble y gwnaeth y meddyg sicrhau eu prif gymhwyster meddygol, a oes ganddynt drwydded, a fynegwyd unrhyw bryderon ynghylch eu haddasrwydd i wneud gwaith meddygol ac os ydynt yn dilyn rhaglen hyfforddiant cymeradwy.

Er ein bod wedi gwneud rhai gwelliannau i'n cofrestr ar-lein ers iddi gael ei chyflwyno yn 2005 (fe'i cyhoeddwyd am y tro cyntaf ym 1879 fel llyfr clawr caled), mae'n cynnig llai o wybodaeth na chofrestrau mewn rhai gwledydd eraill.

Ac wrth i fwy a mwy o bobl droi ati (gwelwyd bron i 7 milwn o chwiliadau y llynedd), credwn y dylai ein cofrestr gyd-fynd â disgwyliadau'r cyhoedd a gyda newidiadau cymdeithasol a thechnolegol, ac y dylai gynnig darlun mwy cyflawn o waith meddyg.

Beth ydym yn ymgynghori amdano?

Mae rhai o'r meysydd allweddol yr ydym yn ceisio adborth amdanynt yn ein hymgynghoriad yn cynnwys:

  • beth ddylai diben cyffredinol y gofrestr feddygol fod
  • a ddylid datblygu'r gofrestr er mwyn rhoi darlun llawnach a mwy manwl or yrfa meddyg
  • cynnig y dewis i feddygon o ychwanegu gwybodaeth ychwanegol benodol i'r gofrestr o'u gwirfodd, megis cwmpas eu gwaith, unrhyw fuddiannau proffesiynol y maent yn anghyson â'i gilydd a'u llun
  • sut y mae modd i ni sicrhau bod y data yn y gofrestr yn cael ei ddilysu fel ein bod yn hyderus bod modd iddi fod yn ffynhonnell wybodaeth y gellir ymddiried ynddi
  • sut y gallwn fodloni'r angen am wybodaeth ychwanegol, gan sicrhau bod y gofrestr yn parhau i fod yn adnodd syml a hawdd i'w defnyddio
  • sut y mae modd i ni fodloni'r angen am fwy o dryloywder, gan gofio preifatrwydd a diogelwch meddygon unigol.

Sut mae modd i mi ymateb i'r ymgynghoriad?

Er mwyn cymryd rhan yn yr ymgynhoriad hwn mae modd i chi wneud un o'r canlynol:

1. lawrlwytho dogfen ymgynghori (pdf), no di'ch atebion ac

Regulation Policy Team
Communitybaptistpa
350 Euston Road
London NW1 3JN

2. cysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod os ydych yn dymuno i ni anfon copi argraffedig atoch, gan anfon iech ymateb i'r cyfeiriad uchod ôl i chi ei gwblhau.

читайте здесь